+--------------------------------------+
          | Zpracování palety rastrových obrázků |
          +--------------------------------------+

      Běžně používané formáty barevných obrázků mají dvě základní
   varianty. Buď je obrázek v barevném rozlišení True Color, nebo je
   doplněn o paletu, mluvíme potom o paletovaných obrázcích.

      V rozlišení True Color barvu nejčastěji chápeme jako vektor v
   třírozměrném prostoru RGB (viz např. [4]). Barva pixelu je potom
   určena třemi bajty (24 bitů). Každý z nich určuje intenzitu jedné ze
   tří barevných složek R - red, červená; G - green, zelená; B - blue,
   modrá. Intenzity jsou tedy v rozsahu 0 - 255 a celkem můžeme rozlišit
   2^(8+8+8) barev, tedy zhruba 16 milionů.

      V paletovaných obrázcích nechápeme barvu jako vektor v prostoru
   RGB, ale jako index do palety, která je většinou součástí obrázku.
   Palety obsahují maximálně 256 barev ve tvaru RGB hodnot. Celý obrázek
   proto může obsahovat nejvíce 256 různých barev. Na reprezentaci barvy
   jednoho pixelu je potom zapotřebí jen jednoho bajtu (8 bitů). Někdy
   se počet barev dále omezuje a používají se formáty 4 bity na pixel
   (16 barev), 2 bity (4 barvy), nebo 1 bit na pixel (2 barvy). Někdy
   také paletované obrazy bývají označovány jako indexované.

      Velkou  výhodou paletovaných obrázků jsou podstatně menší
   paměťové nároky a tím i rychlejší zpracování. V typické situaci jde o
   poměr 24:8 bitům. Tento poměr se týká hlavně nároků na paměť
   videokarty, kde nemůže být obraz komprimován. Při uložení v některém
   z komprimovaných formátů může být situace jiná, protože se používá
   různých formátů, a tím i různých komprimačních metod. Obrázky v
   rozlišení True Color se nejčastěji ukládají ve formátu JPEG, který
   používá stejnojmenné komprese, kdežto pro obrázky s paletou je
   typický formát GIF s kompresí LZW. Poznamenejme jen, že komprese JPEG
   je ztrátová.

      Ještě před nedávnem byl také patrný omezující vliv hardware,
   například dobře známý grafický adaptér VGA zobrazení v kvalitě True
   Color vůbec nepodporuje, protože v době jeho vzniku byly paměťové
   nároky i nutná přenosová rychlost a s nimi spojená cena nad
   možnostmi běžného zákazníka. Dnes jsou již běžné grafické karty s
   pamětí 2MB, sběrnicí PCI nebo VLB a tyto důvody tedy pomíjejí, ale
   podpora paletovaných obrázků hardwarem videokarty většinou zůstává
   kvůli kompatibilitě zachována.

      V současné době se paletovaným obrázkům znovu věnuje velká
   pozornost v souvislosti s Internetem. WWW stránky jsou doplněny
   množstvím obrázků, a to nejen v pravém smyslu slova, ale i v podobě
   různých ikon nebo pozadí. Snížením hloubky barevného rozlišení, a tím
   i  velikosti  souboru  s  obrázkem, dosáhneme snížení množství
   přenášených dat a tím i urychlení přenosu.

      Pokud vytváříme nový obrázek, ať je to již z barevného
   scanneru,  kamery, digitálního fotoaparátu nebo specializovaného
   programu, je však téměř vždy v rozlišení True Color. Otázkou tedy je,
   zda lze vůbec dodatečně snížit barevné rozlišení tak, aby byl
   výsledný indexovaný obraz na první pohled nerozeznatelný od původního
   obrazu.

      Je známo, že lidské oko je schopné rozlišit přibližně 64
   odstínů jedné barvy, odstínů zelené o něco více. V rozlišení True
   Color je tedy 256 stupňů pro každou z barevných složek do jisté míry
   zbytečný luxus. Snížením počtu odstínů na 32 pro červenou a modrou a
   64 odstínů pro zelenou složku se tedy nedopustíme příliš velké chyby.
   Toto snížení je vhodné zejména proto, že na reprezentaci barvy
   jednoho pixelu je potom zapotřebí 5 + 5 + 6 = 16 bitů, tedy 2 bajty.
   Toho si všimli i výrobci hardware a zavedli barevné rozlišení High
   Color, často používané operačními systémy Windows.

      Obrázky v High Color rozlišení jsou však stále příliš velké.
   Naším cílem je snížit počet barev na 256 a použít paletu. Znovu se
   tedy nabízí otázka, zda toto snížení barevné hloubky není příliš
   drastické. Lidské oko naštěstí (či naneštěstí) není dokonalé a z
   několika různobarevných paprsků, které dopadají na sítnici oka pod
   přibližně shodným úhlem, získává vjem jediné barvy, která je dána
   aditivním složením původních barev. Přesvědčivým příkladem této
   schopnosti  oka jsou reklamní billboardy, které ze vzdálenosti
   několika metrů budí dojem dokonalých barev, avšak při přiblížení na
   vzdálenost několika decimetrů vidíme, že celý obraz je tvořen
   různobarevnými tečkami. Dalšími příklady mohou být celé umělecké
   směry, impresionismus a pointilismus, kde se v malířství používá
   technika nanášení čistých tónů; dojem různých odstínů vzniká až na
   sítnici oka.

      Jiným příkladem může být barevná obrazovka, ať již televizní
   nebo monitor, kde se každý pixel skládá ze tří základních složek,
   R, G a B, které se na obrazovku promítají těsně vedle sebe, ale
   lidskému oku se jeví jako jeden barevný bod. Tohoto jevu využívají
   grafické algoritmy na vyšší úrovni, na úrovni celých pixelů, kde se
   nekombinují  barvy  jednotlivých  složek jediného pixelu jako v
   obrazovce, ale barvy několika sobě blízkých pixelů tak, aby v místech
   přechodů barevných odstínů nebo dokonce různých barev střídáním
   několika různobarevných pixelů vytvořily dojem plynulého přechodu
   barvy. Takto je možno vytvořit nejen přechod, ale i simulovat barvu,
   která v paletě obrázku vůbec není.

      Aby různobarevné body splynuly v oku do jediné barvy, musí být
   úhlový rozdíl směru paprsků malý, nebo se jejich barva nesmí příliš
   lišit. V barevné obrazovce mají jednotlivé barevné složky uvnitř
   pixelu různé barvy, ale jsou dostatečně blízko u sebe a do oka ve
   standardní pozorovací vzdálenosti dopadají paprsky pod dostatečně
   blízkým úhlem. V případě rastrové grafiky však jde o vzdálenosti
   samotných pixelů. Ty jsou již větší a je proto nutno zajistit buď
   barevnou podobnost, nebo zvětšit vzdálenost pozorovatele od monitoru.
   Druhé řešení v praxi není příliš použitelné a je proto nutno vhodně
   navrhnout paletu barev, aby bylo možno střídat podobné odstíny jedné
   barvy. Tato metoda důmyslného střídání několika málo barev s cílem
   vyvolat dojem velké barevné škály se nazývá dithering

      Dithering se používá nejen pro obrázky s paletou 256 barev, ale
   i pro šestnáctibarevné obrázky. Používá se i dvoubarevné varianty,
   typickým představitelem jsou obrázky v novinách, kde se střídáním
   černé a bílé barvy vytváří dojem odstínů šedi.

      Ukazuje se tedy, že převod obrazu z rozlišení True Color na
   indexovaný osmi nebo méně bitový obraz je možný, ale jde o velmi
   náročný úkol. Proto také existuje celá řada metod, lišících se
   paměťovými a časovými nároky, a je velmi obtížné nalézt tu nejlepší z
   nich, neboť výsledky závisí i na charakteru zpracovávaných obrázků.
   Pro úplnost dodejme, že tento převod někdy bývá označován jako
   kvantování barev.

              +-----------------------+
              | Proces převodu obrazu |
              +-----------------------+

      Jak již bylo uvedeno, existuje celá řada postupů pro převod
   obrázků z rozlišení True Color na paletovaný obraz. Ukazuje se
   však, že většina postupů obsahuje několik základních kroků. Pro každý
   krok se používá skupina metod a většinou lze kombinovat různé metody
   v různých fázích tvorby obrazu.

         Načtení obrazu ve vhodném grafickém formátu 

          Předzpracování obrazu (pre-processing) 

         Vytvoření palety barev (color quantization) 

            Vytváření paletovaného obrázku 

         Uložení obrazu ve vhodném grafickém formátu 

                ..-------------..

                 Literatura 

      Tento članek je i s ukázkami kvality jednotlivých metod
     přístupný na adrese http://cs.felk.cvut.cz/xdachs/Dither/


      výheň