+---------+ +---------+ +----------+
++ +---+ ++ | +----+ | ++ +---+ |
 | |  | | | |  +-+ | |  | |
 | +---+ | | +------+ | +---+ |
 | +---+ | +------+ | | +------+  s d d ds
 | |  | | +-+  | | | |          ,... ,... ,,,
++ +---+ ++ | +----+ | ++ ++       P' "''' "'''  ''''
+---------+ +---------+ +----+      ''   '. ' ' ''

   ---------------------------------------------------------------------

   BSP Stromy

   Při psaní 3d enginu se naskytne následující problém: V jakém pořadí
   mám vykreslovat polygony ? První 3d enginy používali Wireframe
   grafiku (čárový model) a proto pro ně nebylo důležité, v jakém pořadí
   se polygony budou vykreslovat. S nástupem stínování a texturování se
   ale tento problém objevil, a musel se řešit. První nápad byl
   jednoduše setřídit polygony podle jejich vzdálenosti od kamery.
   Bližší  polygony  jednoduše  překrylyty  vzdálenější  (Painter's
   algorithm). Tento algoritmus fungoval dobře, ovšem měl spoustu
   nevýhod. Vzhledem k tomu, že se většinou třídilo podle středu
   polygonů, stávalo se, že malé polygony před většimi měli svůj střed
   vzdálenější, a tak docházelo k "problikávání" polygonů. (To je vidět
   na řadě starších dem, ovšem překvapilo mně to třeba u takového
   M0DE/BOMB ;)) Nehledě nato, že algoritmus selhával na polygonech jako
   třeba:


      +---+  +---+
      |  |  |  |
   +----+  +----+---+----+
   |  |  |       |
   +----+  +----+---+----+
      |  |  |  |
   +----+---+----+  +----+
   |       |  |  |
   +----+---+----+  +----+
      |  |  |  |
      +---+  +---+

   Potom přišel na řadu Z-buffer. To jsou 2 kusy paměti, stejné
   velikosti jako obrazovka. Zapisuje se do něj Z pozice vykreslovaných
   bodů a pokud daný bod leží blíž než bod v bufferu na stejné pozici
   nakreslí se do druhého bufferu, pokud dál, nekreslí se. Nakonec se
   druhý buffer zkopíruje do VideoRAM. Velikou výhodou tohoto systému je
   téměř perfektní prolínání objektů s jakýmkoliv mapováním. Jeho
   použití je perfektně ukázáno v demu Crystal Dreams II od Tritonu.
   Tento systém má ovšem 2 nevýhody a to 1) potřebuje hodně paměti a 2)
   je pomalý díky častým přístupům do paměti. (Obě tyto nevýhody sice
   odstranili 3d akcelerátory, ovšem co si budeme povídat, pokud to
   takhle půjde dál, tak za chvíli nebude potřeba programovat vůbec,
   prostě si grafik koupí kartu 8dfx, pošle do ní textury, objekty a je
   tu demo ;)


   Poslední  variantou  Z-bufferu  jsou  takzvané  S-buffery  tedy
   segmentované  z-buffery.  Tyto  buffery  dosahují  dost dobrých
   výsledků, ovšem mají poměrně složitou implementaci. Jejich popis
   přenechám ale raději někomu jinému, a vrhnu se na ty BSP stromy ;)


   Tak předně: Je lepší S-buffer nebo BSP ?

   Popsané algoritmy se zaměřili na proces vykreslování. To je sice
   hezké, ovšem ať je vykreslovací algoritmus seberychlejší, stejně musí
   počítat všechno co se mu zadá, i když to stejně nevykreslí. Otázka je
   tedy, proč počítat a nebo dokonce kreslit polygony které nejsou z
   daného místa v prostoru vůbec vidět. Na to se soustřeďují BSP stromy,
   resp. algoritmy na nich založené. Cílem BSP je tedy eliminace
   polygonů které se budou počítat a předávat ke kreslení, zatímco cílem
   S-bufferu je eliminovat vykreslování. Z toho vyplývá že BSP a
   S-buffer si nekonkurují, ale mohli by spolu spolupracovat. To se taky
   používá i v praxi (QUAKE).


   OK, o co teda vlastně go ?

   Jde o strom, neboli seznam polygonů, a jejich relativní polohy v
   prostoru. Jak už název napovídá nejde o strom normální, alébrž
   binární. To se projevuje tím, že začíná od root node (kořene) a
   rozvětvuje se, přičemž každá node (větev) včetně root (:)) má dvě
   subnody ("podvětve"). V každé takové nodě je uložen polygon který
   rozděluje prostor, a pár dalších informací. Tím se dostávám k onomu
   SP v názvu. Takže:

   Jak se takový strom vytváří

   Rozdělení prostoru  probíhá následovně: Mám  seznam polygonů v
   prostoru. Z něj si vyberu polygon, který nám rozdělí prostor na dvě
   části, dva poloprostory. V nodě  (jelikož je první tak vlastně v
   rootu) si vytvořím dvě subnody. Potom vytvořím dva seznamy polygonů.
   V prvním budou polygony, které leží v jedné části prostoru (podle
   normály root polygonu (polygon který rozdělí prostor, neplést s root
   node, což je hlavní noda BSP stromu) buď před nebo za root
   polygonem), v druhém ty, ktereé leží v druhé části prostoru. Tyto
   seznamy předám subnodám, a celý proces opakuju (root poly si zvolím
   vždy z vytvořeného seznamu, ne z toho původního). Příklad ?

   Mno, představte si scénu , (pro názornost uvažuju 2D scénu). Je na
   ní vidět osm očíslovaných polygonů (pohled seshora). Nejdřív si
   zvolím root polygon, podle kterého se bude prostor rozdělovat. Např.
   polygon 4, ten rozdělí scénu na dvě skupiny polygonů, všechny ležící
   před polygonem 4 (5,6,7,8) a všechny za (1,2,3). A dál postupuju
   stejně, v každé polorovině si zvolíme root polygon, a opět vzniknou
   dvě skupiny atd atd., až vznikne krásný <g> strom .

   Jak zjistit na které straně polygonu leží polygon :) ?

   Jednoduše ;). Spočítám si normálu jednoho polygonu a jednoho bodu z
   polygonu druhého a provedu tzv. Dot Product neboli skalární součin
   vektorů který vydělím součinem délek obou vektorů, z čehož dostanu
   číslo vv:

        Dot(v1,v2)
   vv= -----------------------
     Lenght(v1)*Lenght(v2)

   Z tohoto čísla se dá jistou goniometrickou funkcí vypočítat úhel,
   který tyto dva vektory svírají, ovšem mě stačí vědět, že pokud je
   výsledné číslo kladné, leží bod před polygonem, pokud záporné, leží
   za a pokud je 0, leží v rovině polygonu. Stejným způsobem otestuju
   všechny body daného polygonu. Pokud leží všechny body na jedné nebo
   druhé straně, je vše jasné, pokud několik bodů leží v úrovni polygonu
   a ostatní na jedné straně, polygon leží na té které straně. Pokud
   leží body vpředu a vzadu, polygon musí být rozdělen (viz. dále).
   Pozn.: Je dobré při klasifikování jednotlivých bodů neuvažovat pro
   detekci bodu ležícího v rovině root polygonu číslo 0 (if (vv==0)
   return ONPLANE;) ale nějaký  toleranční rozsah, např. polovinu
   imaginární "tloušťky" polygonu, takže kód bude:

   if vv>Econst return FRONT
   else
    if vv<Econst return BACK
    else
     return ONPLANE

   Jak rozdělit polygon ?

   Takový polygon který leží zároveň v obou polovinách děleného prostoru
   v BSP stromu nemůže existovat, proto je potřeba ho rozdělit na dvě
   části resp. na dva samostatné polygony, a to na místě kudy prochází
   rovina tvořená root polygonem. Z čehož vypúlývá, že musím vzít
   všechny úsečky polygonu, které existují v obou částech prostoru, a
   spočítat souřadnice bodů, ve kterých jimi prochází rovina. Což se
   spočítá rovnicí roviny (nebo jak se to jmenuje ;)). A to následovně:

   Nejdříve si vyjádřím onu rovinu pomocí normály polygonu:

   PLANE.A = norm.X
   PLANE.B = norm.Y
   PLANE.C = norm.Z
   PLANE.D = -P.X*norm.X - P.Y*norm.Y - P.Z * norm.Z

   norm je normalizovaný normálový vektor root polygonu (normalizovaný
   znamená že jeho délka je 1), P je bod ležící na rovině tvořené root
   polygonem (např střed root polygonu)

   Teď si spočítám proměnné eP1  a eP2 což jsou vlastně poměry
   vzdálenosti bodů P1 a P2 (koncové body strany polygonu, kterou
   prochází root poly):

   eP1 = PLANE.A * P1.X + PLANE.B * P1.Y + PLANE.C * P1.Z + PLANE.D
   eP2 = PLANE.A * P2.X + PLANE.B * P2.Y + PLANE.C * P2.Z + PLANE.D

   z nich jednoduše spočítám vzdálenost průchodu od prvního bodu:

   t = -eP1/(eP1 - eP2)

   no a pak už chybí jen koordináty vzniklého bodu I :

   I.X = P1.X + t*(P2.X - P1.X)
   I.Y = P1.Y + t*(P2.Y - P1.Y)
   I.Z = P1.Z + t*(P2.Z - P1.Z)

   takže z úsečky P1-P2 vznikly dvě úsečky P1-I a I-P2

   ! POZOR pokud se k bodům váží hodnoty pozice v textuře U a V, je
   nutné nově vzniklému bodu I dopočítat tyto hodnoty stejným způsobem
   jako koordináty.


   Jak uspořádat data?

   Pokud nechcete dopadnout jako já když mi při programování jedné hry
   vyšla minimální velikost paměti 10^20 bajtů, měli byste se zamyslet
   nad organizací struktury dat ;) Nejdřív se podíváme na samotný strom.
   Struktura bude vypadat asi nějak takhle:

   struct BSPtree {
   BSPnode *root
   Vertices vtx
   }

   No tak to nám zrovna moc neřeklo, je tam pointer na úplně první nodu,
   a list všech bodů celé scény. Zajímavější už je pohled na strukturu
   takového uzlu (node):

   struct BSPnode {
   BSPnode *front,*back
   polygon root
   list polylist
   }

   Front a back jsou větve stromu, resp. pointery na další nody. Root je
   polygon kterým dělíme prostor, a polylist je list všech polygonů v
   dané části prostoru (tozn. např. všechny polygony ležící před rootem
   z předchozí nody.

   Jak vybrat root polygon ?

   Na algoritmu jakým budu vybírat polygon kterým rozdělím prostor
   hodně záleží. Jde o to, aby strom byl vyvážený - tozn. aby před i za
   root polygonem byl zhruba stejný počet polygonů. A to z toho důvodu
   že to má vliv na výslednou rychlost při procházení stromem. Zároveň
   by se nemělo dělit zbytečně moc polygonů, jelikož to zvyšuje jejich
   celkový počet ve scéně, a tím zpomaluje výsledný výpočet v enginu.
   Proto se všechny (nebo část) polygonů z kterých vybíráme musí
   vyzkoušet. A to tak že vezmu jeden polygon po druhém a pro každý
   spočítám kolik polygonů leží na jedné straně, kolik na druhé, a kolik
   rozdělení tento polygon způsobí. Z toho se vypočítá "skóre" podle
   vztahu:

   score = nsplit * KSPLIT + abs(nfront-nback)*KBALANCE

   Nsplit je počet rozdělených polygonů, nfront a nback jsou počtu
   polygonů před nebo za root polygonem. KSPLIT a KBALANCE jsou
   koeficienty. Vyplatí se trochu si s nimi pohrát, někdy to může
   podstatně vylepšit celý strom. Mno, a čím menší skóre dostaneme, tím
   je polygon vhodnější kandidát na root polygon.

   Jak vytvořit takový strom - kód

   Jak jsem už nastánil, je to rekurzivní proces, takže kód by mohl
   vypadat nějak takhle:


   CreateTree(list plist) {

    root = FindRoot (plist)
    PartitionSpace (root, plist1, plist2)

    if plist1.is.not.empty.list {
      CreateTree(plist1)
    }

    if plist2.is.not.empty.list {
      CreateTree(plist2)
    }

   }


   Jak uložit a načíst strom z disku ?


   Ukládání a načítání BSP stromu  se provádí podobně jako jeho
   vytváření. Jediný rozdíl je, že si musím zapsat jestli daná noda má
   další podnody (vpředu i vzadu), a zapsat ke každé nodě na disk. To se
   dá nastavit třeba jako byte z něhož se použijou 2 bity (přední a
   zadní podnoda). A opět pseudo-kód:

   WriteNode (node) {
    If node.front.exist {
     set flagbit in flagbyte
    }

    If node.back.exist {
     set flagbit in flagbyte
    }

    WriteFlags
    WriteNodeStructure

    If node.front.exist {
     WriteNode(front)
    }

    If node.back.exist {
     WriteNode(back)
    }
   }

   A úplně stejně i čtení

   ReadNode (node) {
    ReadFlags
    ReadNodeStructure

    If node.front.exist {
     ReadNode(front)
    }

    If node.back.exist {
     ReadNode(back)
    }
   }


   Jak takový strom použít ?


   Nejdřív základní použití BSP stromu:

   Standardní BSP traversal


   Jednoduše procházím celým stromem, a na každé nodě počítám jestli
   viewport (bod z kterého se dívám) leží před nebo za polygonem téhle
   nody. Jestli leží před, rekurzuju nejdřív přední subnodu, vykreslím
   polygon, a potom zadní subnodu. Pokud leží za, postup obrátím. Ale
   pokud viewport leží za, znamená to zároveň, že se na polygon dívám z
   jeho druhé strany, a tím pádem ho nemusím vykreslovat (pokud
   nekreslím "neviditelné" prochy záměrně, např. v drátěném modelu). No
   a jistě už všichni čekáte kód, tak tady ho máte ;)

   TraverseTree (node) {

    status=ClassifyPoint(ViewPort,node.root)

    if status=FRONT {

      if node.front.exist {
        TraverseTree (node.front)
      }

      DrawPolygon(node.root)

      if node.back.exist {
        TraverseTree (node.back)
      }
    } else {

      if node.back.exist {
        TraverseTree (node.back)
      }

      if wireframe { DrawPolygon(node.root) }

      if node.front.exist {
        TraverseTree (node.front)
      }
    }
   }


   To je ta nejjednodušší metoda.  Polygony už jsou sice krásně
   setříděné, ale pořád ještě se kreslí polygony, které jiné polygony
   zcela překryjí, nebo nejsou z místa kde je kamera vůbec vidět.

   Další metodou založenou na BSP stromech je PVS. Ta už je ale založena
   přímo na podstatě členění prostoru (např. portály), a vychází z jiné
   konstrukce BSP stromu. Tuto metodu  se vám pokusím objasnit až v
   příštím pokračování, zčásti i proto, abych mněl čas napsat nějaký
   ukázkový funkční program ;) Tím se dostávám k BSP compileru, který
   jsem pro tento účel sbastlil ;) Tak tady je zdroják pro DJGPPv2
   ale měl by jít zkompilovat i v Linuxu. Ale jako obvykle nečekejte nic
   moc extra, je to spíš taková splácanina ;)


     Jan Dvořák a.k.a Johny Dog/Progress 1435 (johnydog@email.cz)


      výheň