Perspektivně• •korektní                                 
                                  
                                  
                                   
                                  
                                  
                                  
                                    

                MAPPiNG

      Lidská touha  postihnout všechny fyzikální  a chemické
    zákonitosti přírody je nepřekonatelná. Kolik lidských mozků už
    věnovalo svůj mentální výkon na probádání nejzapeklitějších
    problémů vědy a techniky. Snažíme se po celé generace unifikovat
    veškeré dění do ucelených teorií. Jedním z mnoha důvodů, proč tak
    činíme, je bezesporu schopnost s jistou přesností určité jevy
    předpovídat a optimalizovat pro naše malicherné potřeby. Do této
    kategorie můžeme bez obav zařadit i problematiku počítačové
    grafiky, tedy simulace reálného  světa pomocí krabice plné
    tranzistorů, kondenzátorů a odporů. Čím více se snažíme, tím máme
    lepší výsledky a stále se nám otevírají další a další obrovské
    možnosti, o kterých se nám na počátku ani nesnilo. Jedním
    z hlavních pokroků na poli real-time 3D systémů byla implementace
    perspektivně korektního texture mappingu 3D objektů. Jak už jsem
    v minulých číslech Výhně slíbil, pokusím se vám tento revoluční
    algoritmus osvětlit.

    Poznáte rozdíl mezi lineárním mapováním a perspektivní koekrcí ? 

       Předpokládám, že máte představu o tom, co je to pixel a
    texel. Pro neznalé opakuji, že pixel je samotný bod obrazovky a
    texel je bod v textuře, který se má na obrazovku přenést. Jejich
    výpočet  pomocí  3D  transformace vertexů a normál každého
    polygonu jsem osvětlil v minulém čísle v článku o environment
    mappingu. Můžeme tedy zjedondušit náš problém do následující
    věty. Máme za  úkol nakreslit texturovaný trojúhelník zadaný
    třemi souřadnicemi 3D bodů na 2D obrazovku tak, aby se textura
    rozložila po jeho povrchu podle zákonů optiky. V čísle #7 jsem se
    vám snažil osvětlit problematiku lineárního mapování, takže
    předpokládám, že jste si zmiňovaný článek podrobně pročetli.
    Implementoval  jsem tenkrát lineární texture mapping pomocí
    Bresenhamova algoritmu. Po čase jsem zjistil, že použitelnost
    tohoto geniálního algoritmu je na čipech firmy Intel značně
    neoptimální, jelikož Pentium už poměrně rychle zvládá floating
    point instrukce, kterých jsme se kdysi snažili zbavit. Jeho
    uplatnění najdete zejména na procesorech, které mají značně
    jednodušší instrukční sadu nežli Intel, tedy celočíselné RISC
    čipy. V tomto článku vám ukáži mnohem efektivnější metodu
    interpolace,  která  se  nazývá  DDA  (digital differential
    analyzer). Jak možná víte, toto magické slovo skrývá naprosto
    jednoduchý způsob interpolace pomocí reálné konstanty, která
    vlastně určuje rychlost změny jedné veličiny v závislosti na
    druhé. Tedy například funkce přímky má obecný tvar y=kx+d, kde k
    je směrnice (DDA konstanta) a d je posunutí na ose y. Slovíčko
    digital nám říká, že číselné hodnoty, které vypočteme, budou v
    praxi zaokrouhleny na celá čísla, a tím docílíme rastrovací
    aproximace reálné přímky, kterou potřebujeme získat pokud se
    snažíme zobrazovat naše výsledky na obrazovku.

      Hlavní  myšlenkou  perspektivní  korekce  je fakt,  že
    Z souřadnici nelze lineárně interpolovat. Ale její reciproká
    hodnota nám původní hyperbolu změní v lineární funkci. A právě
    tento fígl nám výrazně zjednoduší implementaci perspektivní
    korekce.  Stejně jako  jsme u  lineárního texture mappingu
    interpolovali X souřadnici levého a pravého okraje trojúhelníku
    budeme nyní interpolovat i reciprokou hodnotu Z souřadnice. Ale
    samotná Z souřadnice se nám může hodit leda tak k implementaci
    Z-bufferu, ale my chceme mapovat texturu, takže co s texely ?
    Abychom nasimulovali reálnou situaci, musíme 2D texelu přidat
    ještě hloubku. Vzhledem k tomu, že texel leží na trojúhelníku,
    má Z souřadnici stejnou jako vertex, kterému náleží. Nic nám tedy
    nebrání ji zapojit do výpočtu. Stačí si uvědomit jeden velice
    jednoduchý fakt: (u/z)/(1/z)=u a (v/z)/(1/z)=v. Co z toho plyne ?
    No 1/z už známe, k  určení správné souřadnice bodu v textuře
    potřebujeme znát i hodnotu u/z a v/z, takže místo lineární
    interpolace u a v budeme interpolovat jich relativní poměry,
    které určují aktuální vzdálenost texelu od pozorovatele. Ve
    vykreslovací smyčce potom jednoduše spočteme správné hodnoty
    u a v, s jejichž pomocí určíme index správného bodu v textuře.
    Nejlépe si to osvětlíte na následující ukázce C zdrojáku, který
    není nijak optimalizován a k interpolaci používá floaty. Pokud
    ale pochopíte podstatu, není problém si jej předělat do fixed
    point matematiky:

    static void texture_face_3d( point *p1, point *p2, point *p3,
                   point *t1, point *t2, point *t3)

    // point je struktura obsahující hodnoty x,y,z
    // pro texely jsou použity pouze hodnoty x a y

    {

    double j,x,y,x1,x2,x3,y1,y2,y3,
        z1,z2,z3,u1,u2,u3,v1,v2,v3,
        dy,x_1,x_2,u_1,u_2,v_1,v_2,z_1,z_2,
        xlu_step,ulu_step,vlu_step,zlu_step,
        xld_step,uld_step,vld_step,zld_step,
        xru_step,uru_step,vru_step,zru_step,
        xrd_step,urd_step,vrd_step,zrd_step;

    x1 = p1->x; x2 = p2->x; x3 = p3->x;
    y1 = p1->y; y2 = p2->y; y3 = p3->y;

    // spočítá recpiroké hodnoty Z souřadnice v každém bodě facu
    // eye_z je vzdálenost počátku od pozorovatele

    z1 = (double) 1/(p1->z+eye_z);
    z2 = (double) 1/(p2->z+eye_z);
    z3 = (double) 1/(p3->z+eye_z);

    // spočítá relativní texely U a V v zavislosti na příslušné
    // Z souřadnici: u/z = u*(1/z) a v/z = v*(1/z)

    u1 = t1->x*z1; u2 = t2->x*z2; u3 = t3->x*z3;
    v1 = t1->y*z1; v2 = t2->y*z2; v3 = t3->y*z3;

    // prohazuje hodnoty tak, aby vertex s nejmenší Y
    // souřadnicí měl index 1, prostřední 2 a největší 3

    if (y1>y2) { j=y2;y2=y1;y1=j;j=x2;x2=x1;x1=j;
           j=u2;u2=u1;u1=j;j=v2;v2=v1;v1=j;
           j=z2;z2=z1;z1=j;
           }

    if (y2>y3) { j=y3;y3=y2;y2=j;j=x3;x3=x2;x2=j;
           j=u3;u3=u2;u2=j;j=v3;v3=v2;v2=j;
           j=z3;z3=z2;z2=j;
           }

    if (y1>y2) { j=y2;y2=y1;y1=j;j=x2;x2=x1;x1=j;
           j=u2;u2=u1;u1=j;j=v2;v2=v1;v1=j;
           j=z2;z2=z1;z1=j;
           }

    // spočte průsečík scan-line vedoucí prostředním
    // vertexem s protilehlou hranou facu

    if (abs(y2-y1)>=1) x=((x3-x1)/(y2-y1))*y2+x1; else x=x1;

    if (x2<x) {

     // face typu LLR

     //   1
     //   /|
     //  2/ |
     //  \ |
     //   \|
     //   3

     // spočte intrpolační DDA konstanty pro hranu 1-2

     dy = y2-y1;

     if (abs(dy)>=1) {
       xlu_step = (x2-x1)/dy;
       ulu_step = (u2-u1)/dy;
       vlu_step = (v2-v1)/dy;
       zlu_step = (z2-z1)/dy;
       }

     // spočte intrpolační DDA konstanty pro hranu 2-3

     dy = y3-y2;

     if (abs(dy)>=1) {
       xld_step = (x3-x2)/dy;
       uld_step = (u3-u2)/dy;
       vld_step = (v3-v2)/dy;
       zld_step = (z3-z2)/dy;
       }

     // spočte intrpolační DDA konstanty pro hranu 1-3

     dy = y3-y1;

     if (abs(dy)>=1) {
       xru_step = (x3-x1)/dy;
       uru_step = (u3-u1)/dy;
       vru_step = (v3-v1)/dy;
       zru_step = (z3-z1)/dy;

       xrd_step = xru_step;
       urd_step = uru_step;
       vrd_step = vru_step;
       zrd_step = zru_step;
       }

    } else {

     // face typu LRR

     //  1
     //  |\
     //  | \2
     //  | /
     //  |/
     //  3

     // spočte intrpolační DDA konstanty pro hranu 1-2

     dy = y2-y1;

     if (abs(dy)>=1) {
       xru_step = (x2-x1)/dy;
       uru_step = (u2-u1)/dy;
       vru_step = (v2-v1)/dy;
       zru_step = (z2-z1)/dy;
       }

     // spočte intrpolační DDA konstanty pro hranu 2-3

     dy = y3-y2;

     if (abs(dy)>=1) {
       xrd_step = (x3-x2)/dy;
       urd_step = (u3-u2)/dy;
       vrd_step = (v3-v2)/dy;
       zrd_step = (z3-z2)/dy;
       }

     // spočte intrpolační DDA konstanty pro hranu 1-3

     dy = y3-y1;

     if (abs(dy)>=1) {
       xlu_step = (x3-x1)/dy;
       ulu_step = (u3-u1)/dy;
       vlu_step = (v3-v1)/dy;
       zlu_step = (z3-z1)/dy;

       xld_step = xlu_step;
       uld_step = ulu_step;
       vld_step = vlu_step;
       zld_step = zlu_step;
       }

    }

     // naplní interpolační proměnné pro pravou a levou hranu facu
     // hodnotamy z bodu 1 a zároveň provede prevenci zaokrouhlovacích
     // chyby přičtením 0.5 k souřadnicím texelu a x

     x_1=x1+0.5;
     u_1=u1+0.5*z1;
     v_1=v1+0.5*z1;
     z_1=z1;

     x_2=x_1;
     u_2=u_1;
     v_2=v_1;
     z_2=z_1;

     // spočte lineární adresu v textuře
     // xres je šířka a yres výška rozlišení grafického režimu

     y = y1*xres;

     // cyklus vykreslující jednotlive scan-line z bodu 1 do body 2

     while (y<y2*xres && y<xres*yres) {

        // interpolace

        x_1+=xlu_step;
        u_1+=ulu_step;
        v_1+=vlu_step;
        z_1+=zlu_step;

        x_2+=xru_step;
        u_2+=uru_step;
        v_2+=vru_step;
        z_2+=zru_step;

        // vykreslí jednu scan-line

        if (y>=0) scan_line(x_1,x_2,u_1,u_2,v_1,v_2,z_1,z_2,y);

        y+=xres;

        }

     if (y1==y2) {

     // pokud je trojúhleník pravoúhlý naplní interpolační proměnné
     // pro pravou hranu hodnotami z bodu 1 a pro levou hranu hodnotami
     // z bodu 2 a zároveň provede prevenci zaokrouhlovacích
     // chyby přičtením 0.5 k souřadnicím texelu a x

     x_1=x1+0.5;
     u_1=u1+0.5*z1;
     v_1=v1+0.5*z1;
     z_1=z1;

     x_2=x2+0.5;
     u_2=u2+0.5*z2;
     v_2=v2+0.5*z2;
     z_2=z2;

     if (x2<x) {
       j=x_1;x_1=x_2;x_2=j;
       j=u_1;u_1=u_2;u_2=j;
       j=v_1;v_1=v_2;v_2=j;
       j=z_1;z_1=z_2;z_2=j;
       }

     }

     // spočte lineární adresu v textuře
     // xres je šířka a yres výška rozlišení grafického režimu

     y = y2*xres;

     // cyklus vykreslující jednotlivé scan-line z bodu 2 do body 3

     while (y<y3*xres && y<xres*yres) {

        // interpolace

        x_1+=xld_step;
        u_1+=uld_step;
        v_1+=vld_step;
        z_1+=zld_step;

        x_2+=xrd_step;
        u_2+=urd_step;
        v_2+=vrd_step;
        z_2+=zrd_step;

        // vykreslí jednu scan-line

        if (y>=0) scan_line(x_1,x_2,u_1,u_2,v_1,v_2,z_1,z_2,y);

        y+=xres;

        }

    }

       Tak takhle vypadá hlavní tělo texturovací funkce.Vlastně se
    nijak výrazně neliší od lineárního mapování, pouze se navíc
    interpoluje jedna hodnota, takže k žádnému výraznému zpomalení
    nedochází. Kamenem úrazu je však samotné vykreslování scan-line,
    které zde uvádím v čistě názorné formě, která není nikterak
    optimalizována na rychlost a výsledkem její činnosti je 100%
    korektně namapovaná textura o pevné velikosti 256x256, tedy žádné
    lineární meziinterpolace se nekonají:

    inline void scan_line( double xl,double xr,double ul,double ur,
                double vl,double vr,double zl,double zr,
                int y)
    {

     byte *dest,*stop;
     int tu,tv;
     double dist,u_step,v_step,z_step,u,v,z,j;

     // prohodí hodnoty pravé a levé hodnoty
     // v případě, že došlo k nežáducímu prohození

     if (xl>xr) {
      j=xr;xr=xl;xl=j;
      j=ur;ur=ul;ul=j;
      j=vr;vr=vl;vl=j;
      j=zr;zr=zl;zl=j;
      }

     // pokud je délka scan-line větší než 0 začne vykreslovat

     if ((xr-xl)>0 && xr>0 && xl<xres)
     {

      // spočte interpolační DDA konstanty pro scan-line

      dist=xr-xl;
      u_step=(ur-ul)/dist;
      v_step=(vr-vl)/dist;
      z_step=(zr-zl)/dist;

      // spočítá počáteční a konečnou adresu v textuře
      // videoram je pointer na první pixel videopaměti

      dest=videoram+y+(int)xl;
      stop=dest+(int)dist+1;
      u=ul;v=vl;z=zl;

      // oklipuje levý okraj

      if ((int)xl<0) {
       dest=videoram+y;
       u+=-xl*u_step;
       v+=-xl*v_step;
       z+=-xl*z_step;
       }

      // oklipuje pravý okraj

      if (stop>videoram+y+xres)
       stop=videoram+y+xres;

      // samotná vykreslovací smyčka, texture je pointer
      // na první pixel textury o velikosti 256x256x8bit

      while(dest<stop) {
       tu=u/z;
       tv=v/z;
       *dest++=texture[(tu&255)+(tv&255)*256];
       u+=u_step;
       v+=v_step;
       z+=z_step;
       }

     }

    }

       Pokud si tyto zdrojáky vyxeportujete a zakomponujete do
    vlastního  engine,  budou  vám  spolehlivě fungovat, včetně
    klipování, ale výsledná rychlost vás asi moc nepotěší. Značného
    urychlení docílíte tím, že rozdělíte scan-line na několik kousků
    nejlépe po 8 nebo 16 pixelech a výpočet u/z a v/z provedete pouze
    v krajních bodech těchto segmentů. Potřebné hodnoty u a v získáte
    jednoduše lineární interpolací. Výsledek svého snažení oceníte
    zejména na velkých polygonech a při přiblížení kamery k některému
    z objektů na relativně malou vzdálenost. Jakékoli případné dotazy
    směřujte na mojí známou adresu: redox@bbs.infima.cz.


                              ReDox


      výheň