|
             |
             |       +--+--+
             +-----+ |  | | | | +----+
             |   | |  | | | | |  |             
             |   | |  | |   | |  |
             +-----+ +----+ |   | +----+
                        |
                   mapping 

       V minulém čísle jsem vám nastínil možnosti geniálního
    environment mappingu, jehož výhodně využijeme při implementaci
    časově náročnějšího bump mappingu, který dává opravdu vynikající
    výsledky co do vizuální věrnosti výsledného produktu. Předem
    upozorňuji ty z vás, kteří do texturovacích technik příliš
    nevidíte, že po přečtení tohoto článku by se vám možná mohla
    stát jedna nepříjemná věc. Je to podobné jako u texturovacích
    metod. Když nezasvěcený pozorovatel zhlédne scénu s lineárním
    texturemappingem a potom s perspektivní korekcí, netuší v čem je
    rozdíl a zkonstatuje, že ten první průlet byl asi dvakrát
    plynulejší. Ale jakmile mu celou problematiky vysvětlíte a on se
    začne pozorněji dívat, po nějakém čase zaregistruje spoustu
    optických chyb, které mu před tím unikaly. Neuplyne dlouhá doba a
    bývalý laik bezpečně pozná rozdíl mez lineární interpolací a
    perspektivní korekcí. Zvláště pro programátory, kteří vyvíjí
    nějaké engine je tento fakt velmi destruktivní, jelikož věci,
    které se jim kdysi líbily najednou ztrácejí svojí optickou krásu.
    Tato profesionální deformace se projevuje také u environment a
    bump mappingu. Takže pokud máte rádi některé scény a nechcete si
    nechat zkazit dobrý dojem, dívejte se raději stále svým laickým
    okem a nepokoušejte se proniknout do tajů těchto metod. Bump
    mapping je pro laiky opravdu značně realistický, zvláště pokud
    je objekt ve vzdálenosti "zlatého řezu", tedy tam, kde se poměr
    mezi rastrem obrazovky a textury blíží jedné. K jeho implementaci
    potřebujeme  celkem tři textury. Jedna reprezentuje vlastní
    materiál objektu, druhá jeho nerovnosti a třetí phong environment
    mapu. Poslední dvě si popíšeme podrobněji.

       Bump mapa je textura, která by měla mít stejné rozměry jako
    textura materiálová. Její paleta není samozřejmě důležitá, závisí
    pouze na indexech jednotlivých barev. Nejlépe je si zvolit jako 0
    největší prohlubeň a 127 jako největší výstupek. Proč právě 127
    si objasníme později. Phong mapa je jednoduchá environment mapa s
    předpočítaným hotspotem světla, tak, jak jsem ji popisoval a na
    obrázku ukazoval v minulém čísle. Zde zase nezáleží na paletě,
    ale pouze na indexech barev, takže je logické si zvolit 0 jako
    minimální a 63 maximální intenzitu. Rozsah 0 až 255 je v praxi
    zbytečně veliký, protože lidské oko je schopné rozlišit přibližně
    64 odstínů jedné barvy.

       Další tabulku hodnot, kterou budeme potřebovat, pokud
    pracujeme v 256 barevných režimech, je jednoduchá lookup tabulka
    pro převod intenzity na konečnou barvu. Na její vytvoření
    existuje spousta metod, asi nejjednodušší je hledání nebližší
    barvy dané intenzity pomocí vzdálenosti v RGB krychli. Případné
    zájemce odkazuji na Liborův článek v tomto čísle. Rozsah této
    tabulky závisí na zvoleném indexování Phong mapy. Je výhodné
    zvolit 64 odstínů, takže výsledná velikost bude 256*64=16384
    bajtů.

       Poslední paměť musíme alokovat pro velice důležitou bump
    tabulku, která sice není úplně nezbytná, ale výrazně urychluje
    vykreslování bump mapovaného polygonu. Bude mít stejný počet bodů
    jako  bump  mapa, kterou budeme moci po provedení jistých
    inicializačních kalkulací uvolnit z paměti. Jediný rozdíl bude v
    tom, že bude moci obsahovat i záporná čísla v rozsahu paměťové
    velikosti textury tedy například od -32767 do +32767. Abychom
    pochopili  její význam, musíme si nejdřív objasnit vlastní
    podstatu bump mappingu.

       Samotná teorie prostorových textur je poměrně komplikovaná
    a její podstata tkví na stejném základě jako například Phongův
    osvětlovací model. Abychom docílili opravdové přesnosti, měli
    bychom  počítat úhel, který svírá normála nerovné plochy s
    vektorem světla. Implementace nerovnosti povrchu zvýšením počtu
    polygonů je zajisté možná, ale jak už asi všichni tušíte, není ta
    nejlepší. Její realističnost je sice zachována i při relativně
    velkém přiblížení k objektu, ale optimalizace s cílem redukce
    časově náročných operací v plovoucí čárce je i pro výkonné
    procesory stále aktuální. Ve světě počítačů s procesory firmy
    Intel se jakékoli zvýšení počtu polygonů nad nutnou mez stává
    fatálním. Veškeré low-level optimalizace vykreslování polygonů
    jdou automaticky stranou, pokud je scéna složena z velkého
    množství relativně malých polygonů. Tento problém lze poměrně
    elegantně vyřešit následujícím způsobem. Spočteme gradient v
    každém bodě textury, která reprezentuje nerovnost materiálu a
    pomocí velice rychlé rutiny, která se nijak výrazně neliší od
    phong texture mappingu pokryjeme nesrovnatelně větší polygony.
    Tato simulace má ovšem jedno úskalí. Pokud se přiblížíme k
    objektu na vzdálenost, kdy se rastr textury značně liší od rastru
    obrazovky, výsledný efekt nenávratně vymizí a objekt ztratí
    původní plastičnost. Tato skutečnost se v mnohých profesionálních
    systémech řeší dynamickou náhradou polygonového detailu povrchu.
    Výpočet  gradientu  je  velice jednoduchá záležitost, pokud
    využijeme  zjednodušené  implementace  bump  mappingu pomocí
    prostorových textur s pevnou velikostí.

                 ....+---+....
                 :  | c |  :
                 +---+-+-+---+
                 | a |x|y| b |
                 +---+-+-+---+
                 :  | d |  :
                 ....+---+....

        grad[x] = b-a = bump_mapa[x-1][y]-bump_mapa[x+1][y]
        grad[y] = d-c = bump_mapa[x][y-1]-bump_mapa[x][y+1]

    Ve své podstatě nám obě hodnotu udávají sklon elementární plošky
    ve směru dané osy. Pro jednoduchost zvolíme vektor světla kolmý
    na počítaný povrch a z této podmínky je už snadné odvodit
    intenzitu odráženého světla na elementární plošce:

           intenzita[x][y] = max-(grad[x]+grad[y])

    Jak je vidět, maximální intenzitu bude mít odražené světlo na
    plošce, jejíž gradient bude nulový ve směru osy X respektive osy
    Y. Tento fakt využijeme při samotném vykreslování polygonu. Nyní
    se vraťme k bump tabulce. Právě do ní budeme ukládat jednotlivé
    gradienty, kterými v konečné fázi vychýlíme UV vektor ukazující
    do envirnoment textury. Doufám, že je zřejmé, že tím snížíme nebo
    naopak zvýšíme intenzitu ve vykreslovaném bodě. Pochopit tento
    fakt  je poněkud složitější, takže jsem pro vás připravil
    ilustrační obrázek .Pokud si představíte, že levé bílé políčko má
    hloubku 0 a pravé 127, potom je obrázek reálný. Je z něj vidět,
    že čím větší je rozdíl mezi hloubkami okolních bodů, tím více se
    odchýlí UV vektor a ukazuje na tím menší intenzitu. Proč je
    maximální hloubka 127, je už snad jasné. Bump textura o velikosti
    256x256 má střed právě v bodě [127,127]. Hodnoty, které budeme
    ukládat do bump tabulky získáme zřejmě následovně:

      bump_tab[x][y] = bump_mapa[x-1][y]-bump_mapa[x+1][y]+
              (bump_mapa[x][y-1]-bump_mapa[x][y+1])*256

    Proč je tam to násobení 256 ? Je to jednoduché. Jak jistě víte,
    intenzita bodu se pomocí phong textury spočítá následovně:

           intenzita[u][v] = phong_mapa[u+v*256],

    takže když bychom to rozepsali pro bump mapping pomocí gradientů:

     intenzita[tU][tV] = phong_mapa[(pU-grad[tU])+(pV-grad[tV])*256],

    kde pU a pV jsou souřadnice bodu v phong textuře a tU, tV v
    materiálové textuře. Když to upravíme pomocí předpočítané bump
    tabulky, získáme výsledný vztah pro intenzitu v daném bodě:

      intenzita[tU][tV] = phong_mapa[pU+pV*256-bump_tab[tU][tV]]

       Pokud to stále nechápete, zkuste si to sami odvodit. Je to
    myslím poměrně jednoduché a pochopitelné. V praxi by se daly
    použít  následující  rutiny  (předpočítání  bump  tabulky a
    vykreslovací smyčka) napsané v C, které GNU C kompilátory
    spolehlivě zoptimalizují:

     for (i=1;i<255;i++)
       for (j=1;j<255;j++) {
         ofs=i+j*256;
         bump_tab[ofs]=bump_mapa[ofs-1]-bump_mapa[ofs+1]+
         ((bump_mapa[ofs-256]-bump_mapa[ofs+256])<<8);
         }

     while (output<=end) {
        int tUV=tU+(tV<<8);
        int pUV=pU+(pV<<8)-bump_tab[tUV];
        *output++=shadow_tab[(textura[tUV]<<6)+phong_mapa[pUV]];
        tU+=dtU;
        tV+=dtV;
        pU+=dpU;
        pV+=dpV;
        }

       Na závěr podotýkám, že nejvíce bump mapping vynikne, pokud
    je objekt v pohybu, protože právě malá změna pozice objektu
    vyvolá mnohdy relativně velkou změny intenzity různě vystouplých
    bodů, podobně jako je tomu v reálném světě, kterému se stále
    snažíme přiblížit. Někdy se ptám, proč tak vlastně činíme, když
    stačí vypnout počítač a vyrazit do přírody, kde to všechno
    funguje nekonečně plynule a přesně. :-]

                              ReDox


      výheň