>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Trocha tý vektorový matyky
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


   Matematika je sice nudná (je to "JEN" matematika) ... ale co se dá
   dělat - ono to bez ní jde jen velmi těžko.
   Kdesi jsem četl 2 velmi zajímavé a PRAVDIVÉ fráze :

        MATH IS BORING ONLZ IF YOU HAVE NOT USE FOR IT
          A REAL DEMOCODER ISN'T AFRAID OF MATH

   Na druhou stranu tady nehodlám opisovat učebnici matematiky (myslím
   že je to druhý ročník gymplu - tak jí kdyžtak oprašte :-)

   Tak jen to nejnutnějsí :
        • vektor:
              Vektor je jakýsi kus přímky, který leží někde
              v prostoru, ale co je hlavní, můžeme si s ním
              libovolně hýbat, nebot má vlastě určenu jen
              "délku". Vektor je vlastně "vzdálenost dvou
              pevných bodů".

                  B
                 /
                /            B[x1,y1]
               / vv           A[x2,y2]
              /
             A

              Vektor vv se spočítá takto :
                 vv = B-A
                 vv =(x1-x2,y1-y1)
              Dále budu vektory značit dvojitými písmeny,
              vzhledem k omezením textového formátu :)
                 -->
              (např. V  bude jen vv )

        • vektorový součet :
                 aa = bb + cc ; bb(bx,by) , cc(cx,cy)
              potom aa se bude rovnat
                 aa ( bx+cx , by+cy )

        • opačný vektor :
                 aa = -bb ; bb(bx,by)
              potom aa bude
                 aa (-bx,-by)
              a vektor aa bude mít všechny vlastnosti bb,
              jenže bude mít obrácený směr ...

        • odečítání vektorů :
              Je to vlastně přičítání opačného vektoru, tzn:
                 aa - bb = aa + (-bb)

        • zvětšování/zmenšování vektorů :
              Nejedná se o nic jiného, než že vynásobíme
              všechny souřadnice vektoru nějakou číselnou
              konstantou :
                aa = k* bb
              tedy aa bude
                aa (k*bx , k*by, k*bz)

        • vektorový součin :
              Vektorovým  součinem vznikne další vektor,
              který je však kolmý na oba předchozí. Takže je
              to normálový vektor roviny, kterou definují ty
              dva předešlé vektory.
                aa = bb * cc
              kde je :
                bb(bx,by,bz)
                cc(cx,cy,cz)

              vektor aa bude mít koordináty :

           aa( by*cz - bz*cy , bz*cx - bx*cz , bx*cy - by*cx )

              Výpočet se provádí přes matici :

            aa(x,y,z) =  | bx by bz |
                    | cx cy cz |

              Existuje  jednoduchá pomůcka : Napište si
              souřadnice ve tvaru 2 3 1 2 (pořadí
              koordinátů) - ale pozor - neplést se zubním
              vzorcem, který je 2 1 2 3 :-)) !

                 by bz bx by
                 cy cz cx cy

              Teď pracujeme pouze s prvními 2mi sloupci.
              Vezměte ten vlevo nahoře, vynásobíte ho tím
              vpravo dole a odečtete součin toho vlevo dole
              s tím vpravo nahoře (ten=koordinát:) ...
                 by bz
                 cy cz
               nnx = by*cz-cy*bz
         Přejdete o sloupec dál ...
                 bz bx
                 cz cz
         A furt dál a dál ...

        • normálový vektor : je vektor, který je vždy na
         něco kolmý (ať už na rovinu, nebo na přímku)

        • délka vektoru : vypočítá se následujícím způsobem:
           délka aa(ax,ay,az) :
           |aa| = √( ax² + ay² + az²)

        • skalární součin vektorů : budu ho značit jako aa dot bb
           aa dot bb = ax*bx + ay*by + az*bz

        • úhel svírající dva vektory :

                 aa dot bb
            cos α = -------------
                 |aa| * |bb|

                  ^
                 aa|
                  |    /bb
                  |   /
                  | α /
                  | /
                  |/

   To si myslím, že by pro začátek mohlo stačit.


      výheň