>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Práce s koprem (koprocesorem ;-)
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Nedávno, dělajíce 4kb Intro na Demobit '96 (který byl stejně
   odložen), jsem byl donucen dělat v čistém assembleru. Což se až
   donedávna nestalo, neboť jsem ještě nikdy nebyl limitován velikostí
   výsledného kódu. Takže se do ASM přepisovaly pouze kritické části
   programů ...
   A protože Pasquil i C se za Vás starají o práci s koprem, nikdy
   nebylo nutno hlavu zatěžovat tím, jak vůbec pracuje - až nedávno.
   A při té časové tísni jsem narazil na KATASTROF+LN- nedostatek
   jakékoliv STRAVITELN+ informace o koprech ... vše jsem musel lovit
   ze zdrojáků a za použití různých helpů ...Něco málo o tom, co jsem
   vykoumal, zde přináším :

   Koprocesor  obsahuje registry, podobně jako procesor. Má jich
   podstatně méně, ale někdy je jejich celková kapacita větší než volné
   místo na mém HDD :-) Jedná se o datové a pomocné registry.

   Datové : je jich 8 a každý má 80 bitů. Koprocesor totiž interně
        pracuje POUZE s 80ti bitovými RE+LNÝMI čísly. Pokud mu
        zadáte číslo třeba typu integer a 64bit on si ho stejně, po
        zapsání do jednoho z registrů, převede do těch 80ti
        reálných bitů (reálných míněno ve smyslu floating-point).
        Tyto registry jsou značeny jako ST(X), kde X je číslo
        jednoho z 8mi registrů. S těmito registry se zachází
        podobně jako se zásobníkem (STACK) typu LIFO (Last In -
        First Out). To znamená že se číslo zapíše "nahoru" a ty, co
        tam byly před ním, se jakoby sesunou o 1 dolu. Registr,
        který je "nahoře" (tj. hodnota vložená jak poslední) je
        označen jako ST(0) (nebo ekvivalentně ST) , a ostatní
        následují za ním. Příklad:

          ST(0)  10.3987
          ST(1)  1.75344
          ST(2)    ....
            vložím číslo 22 :
          ST(0)  22
          ST(1)  10.3987
          ST(2)  1.75344
          ST(3)    ....

        Pokud  se stane, že vám "zásobník" (=registry ST(X))
        přetečou, je generována nějaká výjimka v řídícím registru
        (SF,C1).

   Pomocné : jsou 3 po 16ti bitech.

     Řídící: nastavuje parametry některých funkcí procesoru.
         Uvedu nejdůležitější:
        bit 8 - 9 : (PC - Precision control)
              nastavování přesnosti - pokud
              nastavíte menší přesnost,je výpočet rychlejší.
              Možnosti jsou následující:
                00 : 24 bitů
                01 : nikde jsem nevypátral
                10 : 53 bitů
                11 : 64 bitů (standartně)
        bit 10-11 : (RC - Round control)
              nastavování způsobu zaokrouhlování. Nastavení:
                00 : normální zaokrouhlování
                01 : zaokrouhlení dolů
                10 : zaokrouhlení nahoru
                11 : truncate :) čili useknutí des. části
     Stavové: něco jako registr (E)FLAGS u procesoru. Odráží
           momentální stav (psychický ;-) koprocesoru.
        bit 8,9,10,14 : tyto bity jsou nastaveny podle proběhnuvší
                operace
        bit 11 - 13 : obsahuje číslo registru ST, který je právě
               "nahoře"
        bit 6 : (SF - Stack fault). Nastává při chybné operaci s
           registry ST.Buď jsme chtěli vložit více jak 8 čísel,
           nebo jsme chtěli více jak 8 čísel vybrat.

     Doplňující: obsahuje informace obsahu o každém z 8mi ST
          registrů (po 2 bitech). Může v něm být :
            00 - registr je obsazen
            11 - registr je prázdný
            01 - v registru je nula
            10 - v registru je nějaké speciální číslo
               (+- nekonečno a tak ...)

   Možná, že si mnozí řeknou: "No jo, ale von nám zapoměl popsat tvar
   reálných čísel". Nezapoměl, ale nepopíšu je, neboť je dost dobře
   nechápu.
   Ono je totiž dost dobře možné pracovat s koprem, aniž bysme tento
   tvar znali. Jak ? Za pomoci fixed-point.

   Ale napřed popíšu "pár" užitečných instrukcí koprocesoru:

   Instrukce pro práci se zásobníkem:

     FLD : nahraje do registru ST reálné číslo v paměti (32,64,80bit)
         ex:  Mov ST(0), promenna
            ; promenna muze byt DWORD,QWORD,TBYTE
     FLD1 : nahraje do registru ST hodnotu 1
     FLDPI: nacpe tam Pí
     FLDZ :  -"-   nulu
     FILD : nahraje do ST číslo typu INTEGER (16,32,64 bit)
     FST : reálné číslo z ST(0) nahraje do proměnné a FSTP navic
        vyjme tuto hodnotu ze zásobníku (tj. jakoby posune všechny
        zbylé o 1 nahoru)
         ex: Mov promena, ST(0)
           Pop ST(0) (jen uz FSTP)
     FIST/FISTP: číslo INTEGER nahraje z ST(0) do paměti (zkonvertuje
        jej z reálného čísla)
     FDECSTP/FINCSTP: sníží/zvýší o 1 hodnotu v bitech 11-13 stavového
        registru. Prostě se změní číslo registru, který je nahoře
        - místo ST(2) bude "nahoře" (= v ST(0) ) třeba ST(1), nebo
        ST(3) v druhém případě.
     FFREE : vyprázdní daný registr
         př: FFREE ST(6) ... vyprázdní 6ku ...

   Pozn :
      Instrukce končící na P (FISTP,FSTP,FMULP,FDIVP ...) jsou od
       svých "nepéčkových" ekvivalentů rozdílné tím, že odstraní
       hodnotu  na vrcholu zásobníku. Dalo by se rozložit na
       instrukce AKCE a POP. Je to docela užitečná vlastnost ...
       Příklady níže.
      Zápis ST je ekvivalentní zápisu ST(0) - v obou případech máme
       na mysli ten registr, který je "nahoře".
      Instrukce bez operandu (FSQRT,FSIN,FCOS...) pracují tak, že
       nahradí hodnotu v ST hodnotou, kterou vypočítá.
           FISTP prom - uloží ST(0) do prom a odstraní ST(0)
                  ze zásobníku (tj. všechny ostatní
                  posune o 1 nahoru)
           FMULP ST(x),ST - udělá : ST(x)=ST(x)*ST a ST vymaže
           FSIN      - udělá ST = sin(ST)

     Aritmetické instrukce :
     FABS
     FADD
     FCOS/FSIN/FSINCOS
     FCHS
     FPTAN/FPATAN
     FRNDINT
     FMUL/FMULP/FIMUL ...
     FDIV/FDIVP/FIDIV ...
     FSQRT
     FSUB
     FXCH
   a další ...

   Instrukce ovládání kopru :

     FINIT: nutno zavolat na začátku programu - inicializuje kopr.
     FNINIT: provede inicializaci, ale bez interní kontroly - což je
         rychlejší
     FWAIT: je ekvivalentní instrukci WAIT
     FSAVE
     FRSTOR
     FSTENV
     FSTCW

   Teď k té práci s koprem ... není totiž nic jednoduššího, než použít
   fixed point. To znamená, že si do kopru hodíte nějakou hodnotu a on
   si ji převede (bohudíík) na reálné číslo (80bitové). Pak si můžete
   dělit, násobit, kosínovat, odmocňovat a tak ...

   Mno a nakonec to celé vynásobíte konstantou tak velkou, aby
   zachovala všechna velká čísla a dostatek desetinných - prostě abyste
   se vešli do těch výsledných 16/32/64 bitů (vyberte si co chcete :-).
   Mno a pak použijete instrukci FIST/FISTP a ta to pěkně hodí do
   paměti.

   A je po práci s koprem ...

   Hodím sem příklad v ASM, který slouží na předpočítání SIN tabulky
   (0-360 stupňů)...

              Examplesák na práci s koprem


      výheň