>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
   Transformace 3D ==> 2D
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


   Mnozí již jistě pocítili ten drobný nedostatek starších VGA karet (a
   v některých případech i těch novějších ) a to že jaksi nepodporují
   práci s 3D grafikou. A tak se to musí řešit víceméně softwarově. To
   znamená, že co si neuděláte, to nemáte ... Nuže, máme-li nějaký bod
   v 3D - např. p [x,y,z] většinou se jak na potvoru stane, že ho
   potřebujeme zobrazit na obrazovce, která je jen 2D. A tak je třeba
   "něco" co převede 3D koordináty do 2D ....
   Líp to asi vynikne na obrázku :

            Obrázek 2d->3d transformace

   Vysvětlení k obrázku: Z je vzdálenost bodu od středu průmětny (v
   našem případě obrazovka) , VZDAL je vzdálenost oka (pozorovatele) od
   průmětny. R je obraz 3D bodu P v 2D soustavě. Body A a B jsou jenom
   pomocné a to kvůli následujícím úvahám.

   V obrázku je možné při troše snahy vidět dva trojúhelníky, které
   jsou si podobné. Jsou to troj. OKO A P a OKO B R. Vyjdeme-li ze
   známé  věty  o  podobnosti  trojúhelníků  můžeme napsat první
   transformační rovnici :

       x        x'
    ----------- =  ----------        // to samé pro Y
     (z+vzdal)     vzdal

    z čehož dostaneme :

            x' = vzdal * x / ( z+vzdal )
            y' = vzdal * y / ( z+vzdal )

   To je nejzákladnější transformační rovnice. Co se týče proměnné
   Vzdal, já volím nejčastěji hodnotu 256, abych nemusel násobit kdoví
   čím, ale rychle a efektivně jenom shiftnul o 8 bitů doleva :
              x'= (x SHL 8)/(z+vzdal)...
   Jenže tahle rovnice nám moc komfortu nepřináší, neboť předpokládá že
   oko pozorovatele je rovnoběžné s osou Z, ba co víc, leží na ní.

   To však můžou napravit následující vzorce :

        x'=  vzdal * (x + vzd_x ) / (z + vzdal) + x_stred
        y'= - vzdal * (y + vzd_y ) / (z + vzdal) + y_stred

   kde vzd_x a vzd_y jsou koordináty pozorovatelny[vzd_x,vzd_y,vzdal]
   Proměnné x_stred a y_stred jsou definovány proto, aby došlo k
   posunutí obrazu y[0,0] do [x_stred,y_stred] , což je většinou střed
   obrazovky (v 320x200 je to x_stred=160 a y_stred = 100).

   Proč je v druhé rovnici mínus? To vyplývá z rozložení os v 2D a 3D:

                        ^
     -+--------------> +X        +Y|   / +Z
      |                  |  /
      |                  | /
      |                  |/
      | +Y                /+---------------------->
      v                / |           +X

      2D (obrazovka)               3D

   Všimněte si, že na obrazovce jde osa Y zhora dolů, kdežto v mnou
   definovaném 3D systému jde zdola nahoru ... proto to mínus. Ok ?


      výheň